Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in het centrum van Amsterdam.

 

 

Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

 

BELANGRIJK: Ten gevolge van een wijziging in de gemeentelijke subsidieregeling van kunst- en cultuuractiviteiten treedt de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 1 januari 2019 niet meer op als intermediair voor initiatiefnemers. Particulieren en kunst- en cultuurinstellingen kunnen subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bij het stadsdeel Centrum aanvragen: Subsidie Eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Centrum.

 


 

De Gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking aan de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum. De Stichting stimuleert, initieert en ondersteunt de presentatie van kleinschalige culturele activiteiten in het Centrum van Amsterdam.

 

De activiteiten zijn gericht op een zo breed mogelijk publiek in het werkgebied van de stichting, zijn kleinschalig, laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en zonder winstoogmerk.

Er wordt door de stichting gestreefd naar een gevarieerd aanbod en naar spreiding in tijd en plaats.

De Stichting ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in de binnenstad van Amsterdam die worden georganiseerd door of voor bewoners. Te denken valt aan openluchtvoorstellingen, concerten, open atelierroutes en exposities.

De middelen van de stichting zijn beperkt. Bijdragen hoger dan 1000 euro worden in principe niet verstrekt. Aanvragen die worden ingediend nadat de stichting haar budget voor een kalenderjaar heeft besteed worden om die reden afgewezen. De stichting legt jaarlijks verantwoording af aan stadsdeel centrum met een jaarverslag.

 

Subsidievoorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • betaling vindt plaats na afloop van de activiteit aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • honoraria en salarissen worden niet gesubsidieerd
  • subsidiëring gebeurt op grond van een vooraf overlegde begroting
  • als een aanvraag met begroting minimaal 8 weken voor het betreffende evenement is ingediend, wordt binnen maximaal zes weken beslist over een toekenning
  • in beginsel geldt een maximum subsidiebedrag van € 1000 per project. Als de (beperkte) middelen van de stichting op zijn is dat een reden tot afwijzing
  • na afloop van het project wordt door de aanvrager een verslag met enkele foto’s ingeleverd

 

Subsidie aanvragen

Je doet een subsidieaanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen. De stichting beslist elke eerste vrijdag van de maand over ingekomen aanvragen. Je hoort in de meeste gevallen binnen een week of je aanvraag wordt gehonoreerd. Start hier je aanvraag

 

 

 

 

Nieuws

Facebook Pagelike Widget